WEWA-TV 10.1" (25,65 cm) Widescreen PCAP Touchscreen-PC